Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

women4women
eigenaar: H. Verboven

Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Ruilebuiter 38
5345 PH Oss
Nederland

Bereikbaarheid:
E-mailadres: contact@women4women.nl

KvK-nummer: 17163368
BTW-identificatienummer: NL166364356B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5. - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag (excl. verzendkosten; dit geldt ook voor gratis toegezonden artikelen) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. die om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;
 • e. die snel kunnen bederven of verouderen;
 • f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • g. voor losse kranten en tijdschriften;
 • h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • c. betreffende weddenschappen en loterijen.

4. Op de volgende pagina kunt u zien welke artikelen uitgesloten zijn van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 7.2 en 7.3 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 8 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2. Vrijwel alle aangeboden artikelen zijn in principe uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt. Eventuele vermeldde levertijden zijn geschatte levertijden; hieraan kunnen geen rechten verbonden worden. Voor de gevolgen van eventuele foutieve vermeldingen kunnen wij géén aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 

Artikel 11 - Betaling

1. Bij women4women heeft u de keuze uit de volgende betaalmethodes: Paypal (Visa Card, MasterCard), vooruit betalen via bankoverschrijving of contant bij afhalen (alleen mogelijk na afspraak).

2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan women4women te melden. 

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft women4women behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

 

Artikel 12. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven per mail worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Onderstaand retourbeleid/herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten, niet voor zakelijke klanten.

Voldoet een artikel onverhoopt niet aan uw wensen dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel contact met ons opnemen via mail contact@women4women.nl om het artikel te retourneren.

 

Uitzonderingen:
De volgende artikelen kunnen o.a. i.v.m. hygiéne en/of door hun aard niet worden geruild en/of geretourneerd (tenzij in ongeopende verpakking, dus ook niet gepast, m.u.v. afgeprijsde artikelen en seizoensartikelen):
- erotische artikelen, pruiken & tepelversieringen
- strings, slips & boxers
- kousen, panty's, body's en bodystockings
- artikelen van netstof, pantystof/powernet, lak/pvc, latex, leatherlook en leer
- badkleding
- afgeprijsde artikelen en seizoensartikelen

En daar waar het uitdrukkelijk op de site vermeld staat.
Deze artikelen worden niet als retourzending geaccepteerd.

 

Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of een klacht? Neem dan eerst contact met ons op via mail: contact@women4women.nl. Wij proberen dan samen met u het probleem zo goed mogelijk op te lossen.

 

Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na levering onder de volgende voorwaarden:

* Indien wij van u binnen 14 dagen na ontvangst een mail hebben ontvangen dat u een artikel wenst te ruilen/retourneren, dient het desbetreffende artikel binnen 14 dagen na ontvangst van onze mail aan u betreffende de retournering door ons retour ontvangen te zijn. Na uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het artikel door de klant is het niet meer mogelijk een artikel te ruilen/retourneren.

* De verzendkosten en het risico voor het retourzending zijn voor rekening van de klant, ook als u en artikel wenst te ruilen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden ten alle tijden geweigerd.

* De artikelen dienen in ongebruikte staat, voorzien van label en in originele verpakking retour gezonden te worden.  Wij nemen geen gedragen of anderzins beschadigde artikelen retour. De artikelen mogen ook geen gebruikssporen, zoals zweet-, rook- of kooklucht bevatten. Wij behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen gebruikt zijn, of buiten onze schuld om zijn beschadigd. Dit geldt ook als de artikelen verkeerd zijn behandeld.

* U dient het artikel met een volledig ingevuld retourformulier retour te zenden.

Artikelen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden niet retour genomen.

 

 

Retourformulier WOMEN4WOMEN

Naam:..............................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode:.........................................................................................

Woonplaats:.....................................................................................

Email:..............................................................................................

IBAN nummer:..................................................................................

Datum Ontvangst:.............................................................................

Datum Retournering:.........................................................................

Order Nummer:.................................................................................

Reden Retour:...................................................................................

 

Eventuele Opmerking:.......................................................................

 

Zodra wij uw retour-zending hebben ontvangen zullen wij deze controleren en indien voldaan aan onze voorwaarden, storten wij uw aankoopbedrag (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen retour op het door u opgegeven IBAN nummer.

 

Dit formulier dient u tezamen met de retour te zenden artikelen voldoende gefrankeerd retour te zenden naar:

women4women
Ruilebuiter 38
5345PH Oss
Nederland